Pacte Nacional pel Referèndum
tornar

Tal com es va informar a la darrera reunió del Pacte Nacional pel Referèndum, hem demanat des de la Comissió Executiva, per al desenvolupament de les diverses activitats, el suport tècnic i logístic a un seguit d’entitats integrants del Pacte.

En aquest sentit les entitats ÒMNIUM, CIEMEN han assumit la gestió del Web del Pacte Nacional pel Referèndum i aquestes i d’altres entitats, la gestió activitats, suports als actes, i la gestió administrativa.

Pacte Nacional pel Referèndum.

AVÍS LEGAL

El titulars del lloc web allotjat a les URL www.pactepelreferendum.cat, referendumcatalunya.cat i catalanreferendum.eu (el ”Web”) són les següents entitats:

ÒMNIUM CULTURAL
Domicili social: C/ Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona
C.I.F.: G-08310070
Telèfon: + 34-93.319.80.50
Dades registrals: inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, núm. de registre 988


CENTRE INTERNACIONAL ESCARRÉ PER A LES MINORIES ÈTNIQUES I LES NACIONS
(“CIEMEN”)
Domicili Social: C/ Rocafort, 242 bis, 2n 08009 Barcelona
C.I.F.: V08991531
Telèfon: + 34-93.444.38.00
Dades registrals: inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, núm. de registre 879

En endavant i conjuntament ÒMNIUM i CIEMEN seran denominats els “Titulars”.

Accés al Web

L’Avís Legal regula l’accés i utilització del Web per part dels seus usuaris.

L’accés i utilització del Web per part de l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la resta de polítiques que es preveuen al Web.

Per tant, li preguem llegeixi atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar el Web ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i, si s’escau, als altres termes i condicions que regulin el Web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si escau, qualsevol altres termes i condicions del Web, els Titulars es reserven el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

Els Titulars fan els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant, els Titulars no garanteixen la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Donacions

En el cas que l'usuari desitgi fer una donació al PNR a través del Web, l'usuari haurà de facilitar les seves dades personals previstes en el formulari habilitat a la secció https://pactepelreferendum.cat/donatius/

El registre implica que l’usuari accepta l’Avís Legal i la Política de Privacitat i que declara tenir capacitat legal necessària per fer la donació.

L’import de les donacions podrà ser qualsevol que indiqui l’usuari a partir d’un euro (1€) i es podrà fer mitjançant targeta de crèdit/dèbit. L’usuari haurà d'incloure el número de la seva targeta de crèdit/dèbit, així com la resta d'informació addicional que li sigui requerida.

En el supòsit que els Titulars detectin que hi ha hagut algun error en el procés de la donació, ho notificaran immediatament a l’usuari per a que pugui esmenar-lo el més aviat possible.

Un cop realitzada la donació, l'usuari rebrà un correu electrònic confirmant que ha estat realitzada, per bé que el càrrec s'efectuarà una vegada hagi estat acceptat per l'entitat financera de l’usuari.

Donada la naturalesa de les donacions, no aplica el dret de desistiment previst per la normativa vigent.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

En el supòsit que es facin donacions, l’usuari també serà responsable de conèixer les característiques, costos i ús del mètode de pagament, així com de tenir suficient saldo per poder fer la donació.

Els Titulars no es responsabilitzen de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web, incloent, i sense limitar-s'hi, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, els Titulars no es fan responsables de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que els Titulars puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal i/o de la legislació aplicable.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de sol·licitar autorització als Titulars i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podran allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat dels Titulars i/o el PNR.

L’enllaç no implica que els Titulars avalin, promocionin, garanteixin, supervisin i/o recomanin el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, els Titulars procediran, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat dels Titulars amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, els Titulars no es fa responsable del contingut, condicions d’ús, polítiques de privacitat i resta de condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat dels Titulars o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials) són titularitat dels Titulars o dels seus llicenciants.

L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius dels Titulars.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial dels Titulars podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se'n derivin.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d'afectar l’Avís Legal de forma integral.

Idioma

L’Avís Legal està redactat en català i castellà. En cas de contradicció entre ambdues versions, prevaldrà allò previst en la versió en català.

Reclamacions i tribunals competents

Per a qualsevol queixa, reclamació o qüestió derivada de l’Avís Legal, pot posar-se en contacte amb els Titulars a través de l'e-mail [email protected] que les atendran el més aviat possible i, en qualsevol cas, abans del termini d’un mes des que són formulades.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l'assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la normativa vigent de protecció de dades personals, les dades de caràcter personal que l’usuari ens proporcioni a través del web seran incorporades al fitxer “PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM” (el "Fitxer") titularitat d'ÒMNIUM CULTURAL i CIEMEN, -ÒMNIUM CULTURAL amb domicili social al C/ Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona ("ÒMNIUM​") i CENTRE INTERNACIONAL ESCARRÉ PER A LES MINORIES ÈTNIQUES I LES NACIONS amb domicili social al C/ Rocafort, 242 bis, 2n 08009 Barcelona ("CIEMEN​"), totes elles amb direcció de correu electrònic de contacte [email protected]​t.

Només poden facilitar dades personals aquells usuaris que vulguin adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum ("PNR​") ser voluntaris del PNR o bé vulguin fer donacions al PNR.

Les finalitats del tractament de les dades personals incloses en el Fitxer seran les de gestionar l’adhesió dels usuaris al PNR, desenvolupar tot tipus d’accions, campanyes i mobilitzacions en el marc del PNR, realitzar comunicacions informatives i comercials, també per via electrònica, vinculades amb el PNR i coordinar l’adhesió i participació de voluntaris per al PNR i gestionar les donacions al PNR.

Les dades personals no seran comunicades o cedides a tercers excepte a les entitats vinculades al PNR, per les mateixes finalitats referides anteriorment, i es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l’usuari.

Serà necessari que en els formularis del Web l’usuari ompli els camps assenyalats com a "obligatoris". El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar la no adhesió de l’usuari al PNR.

L’usuari haurà de comunicar les seves dades personals actuals per a que la informació inclosa en el Fitxer estigui actualitzada i sense errors. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades que hagi facilitat.

ÒMNIUM CULTURAL i CIEMEN tenen implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n'eviten l'alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

L’usuari podrà contactar amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per presentar les reclamacions oportunes conforme la normativa vigent.

Igualment, l’usuari podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com de supressió i limitació al tractament de les seves dades personals, en els termes previstos a la legislació vigent, a través del correu electrònic ​ [email protected]​ .

POLÍTICA DE COOKIES

Mitjançant l’accés i ús del Web, l’usuari accepta que els titulars del web, l'usuari accepta que els Titulars poden utilitzar cookies de tercers (en concret, Google Analytics i Cloudflare), permanents, amb la finalitat de permetre la navegació a través del Web i el seguiment i anàlisis del seu comportament.

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari d'Internet durant la seva visita a un determinat web amb la finalitat de reconèixer-ho com a usuari recurrent i personalitzar el seu ús i facilitar una navegació més ràpida.

L’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no.

Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre, per la qual cosa l’usuari haurà d'adreçar-se a les instruccions facilitades pel navegador d'Internet, com aquests que es detallen a continuació:

Configuració de cookies d'Internet Explorer
Configuració de cookies de Firefox
Configuració de cookies de Google Chrome
Configuració de cookies de Safari

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador.

En cas que l’usuari desitgi rebutjar la utilització de cookies, pot tenir limitat l’ús d’algunes prestacions del Web. Si continua navegant pel Web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús per part dels Titulars del Web.

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, l’usuari pot enviar la seva petició mitjançant un correu electrònic a [email protected]

FES UN DONATIU